Stadgar

 

Stadgar för NORRA HÄLSINGLANDS KONSERTFÖRENING

 

Paragraf 1 - Föreningens namn och ändamål

NORRA HÄLSINGLANDS KONSERTFÖRENING i Hudiksvall är en ideell förening med syfte att främja musiklivet i Norra Hälsingland. Föreningens verksamhet skall vara att ordna konserter med såväl instrumental, som vokal musik företrädesvis i kammarmusikalisk eller symfonisk form, men i mån av intresse kan föreningen även ta upp andra musikformer.

Föreningen samarbetar med andra organisationer såsom Hudiksvalls kommuns Kulturavdelning, Musik Gävleborg, Gävle Symfoniorkester, etc. för att:

    arrangera konserter av hög kvalitet för i första hand innevånarna i norra Hälsingland.

    sprida information om och väcka intresse för musikevenemangen i norra Hälsingland.

Paragraf 2 - Medlemsskap

Var och en som är intresserad av föreningens verksamhet kan bli medlem. Medlemsavgiftens storlek bestäms av föreningens årsmöte. Medlemsskapet gäller för ett år med start 1 augusti pga Musik Gävleborgs säsongsindelning.

Paragraf 3 – Styrelse och revisorer

Styrelsen skall bestå av ordförande jämte lägst fem ledamöter och högst fyra suppleanter, samtliga valda av årsmötet. Ordförande väljs på ett år och övriga ledamöter på två år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och andra funktionärer som behövs.

Föreningen skall ha två revisorer och en revisorssuppleant. Dessa väljs av årsmötet på ett år.

Styrelsen kan besluta att inom sig organisera arbetet i sektioner för olika musikinriktningar. Styrelsen sammankallas av ordföranden eller på begäran av minst två ledamöter.

Styrelsen är beslutsför när minst hälften plus ytterligare en av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Paragraf 4 – Räkenskaper och verksamhetsberättelse

Föreningens räkenskaper förs per kalenderår och granskas av de valda revisorerna.

Styrelsen upprättar årligen verksamhetsberättelse och bokslut, som skall överlämnas till revisorn minst en månad före årsmötet.

Föreningens firma tecknas förutom av ordföranden av kassören var för sig.

Paragraf 5 - Årsmöte

Årsmöte hålls före april månads utgång på tid och plats som bestäms av styrelsen. Medlemmarna kallas minst två veckor före årsmötet genom annons i ortspressen, information på föreningens hemsida och email. Dagordning för årsmötet finns på föreningens hemsida minst två veckor före mötet. Medlem kan inlämna motioner till årsmötet. Motion skall vara, styrelsen tillhanda före mars månads utgång.

Extra föreningsmöte kan inkallas på begäran av styrelse, revisor eller då minst tio medlemmar begär detta. Kallelse skall då ske på samma sätt som vid årsmöte.

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Val av mötesordförande

2. Val av justeringsperson att jämte ordf. justera mötesprotokollet

3. Fastställande av dagordning

4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

6. Styrelsens ekonomiska berättelse

7. Revisionsberättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Val av föreningsordförande

10.Val av övriga ledamöter

11.Val av suppleanter

12.Val av två revisorer och revisorssuppleant

13.Val av valberedning

14. Beslut om medlemsavgift

15. Eventuella styrelseförslag och

16. Övriga ärenden

Varje närvarande medlem har rösträtt. Avgående styrelseledamöter och suppleanter har inte rösträtt vid beslut om ansvarsfrihet. Omröstning sker öppet utom vid val då någon begärt detta. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid val då lottning företas.

Paragraf 6 - Stadgeändring

Stadgeändring kan bara beslutas av årsmötet. För beslut krävs 2/3 av de röster som avges på årsmötet eller genom enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten.

Förslag till stadgeändring skall vara styrelsen till handa före utgången av mars månad.

Paragraf 7 – Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning sker på samma sätt som vid stadgeändring. Vid upplösning skall föreningens tillgångar efter samråd med kommunens Kulturavdelning överlämnas till annan samman­slutning med likartat syfte eller i annat fall fonderas under Kulturavdelningens överinseende.

Ovanstående stadgar antagna av årsmötet 2013-04-10

Årsmöten

Protokoll från årsmöte 24 april 2017 för Norra Hälsinglands Konsertförening

Plats: Baptistkyrkan, Hudiksvall.

Ordföranden hälsade styrelsen och övriga medlemmar varmt välkomna.

Till ordförande för mötet valdes Ingmar Höglund.

Till sekreterare för mötet valdes Viveka Höglund.

Till justerare för protokollet jämte mötesordföranden valdes Georg Forss

Dagordning för mötet fastställdes.

Det var mötets mening att årsmötet hade utlysts stadgeenligt.

Ordföranden hänvisade till styrelsens verksamhetsberättelse, vilken sänts ut i samband med kallelsen och dessutom funnits på föreningens hemsida sedan någon tid tillbaka.

Ordföranden redogjorde för styrelsens ekonomiska berättelse.

Sammanfattningsvis kan sägas att föreningens ekonomi är god.

Revisor Lars Humble föredrog revisionsberättelsen, vilken tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen för kalenderåret 2016.

Resultat- och balansräkning fastställdes.

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning. ¨

  Kristina Olofsson föredrog valberedningens förslag.

Mötet avslutades med att ordföranden kallade ledamöterna till konstituerande sammanträde.

Protokoll från årsmöte 19 april 2016

 1. Ordföranden hälsade styrelsen och övriga medlemmar varmt välkomna.
 1. Till ordförande för mötet valdes Ingmar Höglund.
 1. Till sekreterare för mötet valdes Viveka Höglund.
 1. Till justerare för protokollet jämte mötesordföranden valdes Rune Broberg
 1. Dagordning för mötet fastställdes.
 1. Det var mötets mening att årsmötet hade utlysts stadgeenligt.
 1. Ordföranden hänvisade till styrelsens verksamhetsberättelse, vilken sänts ut i samband med kallelsen och dessutom funnits på föreningens hemsida sedan någon tid tillbaka.
 1. Ordföranden redogjorde för styrelsens ekonomiska berättelse.

Sammanfattningsvis kan sägas att föreningens ekonomi är god.

 1. Revisorerna Carl-Åke Carlsson och Lars Humble föredrog revisionsberättelsen, vilken tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen för kalenderåret 2015. Revisionsberättelsen bifogas detta protokoll.
 1. Resultat- och balansräkning fastställdes.
 1. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
 1. Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning. ¨

  Kristina Olofsson föredrog valberedningens förslag.

Ordförande

Ingmar Höglund                                                                                        Omval     1 år

Viveka Höglund                                                                                         Kvarstår   1 år

Elena Semenova,                                                                                      Omval     2 år

Sune Herbertsson,                                                                                     Omval    2 år 

Erik Wallenström                                                                                        Adjungerad som presentatör

Georg Forss,                                                                                              Kvarstår  1 år

Lars Karlsson,                                                                                            Kvarstår  1 år

Rune Broberg , t                                                                                         Kvarstår  1 år

Lena Broberg, t                                                                                           Kvarstår  1 år

Ulf Sundblad,                                                                                               Avgår

Bo Tangfelt,                                                                                                 Fyllnadsval 1 år

Suppleanter

Björn Cobdal,                                                                                               Avgår

Björn Eriksson,                                                                                             Nyval 1 år

Masako Karlsson                                                                                          Omval 1 år

Revisorer

Carl-Åke Carlsson                                                                                        Omval 1 år

Lars Humble,                                                                                                Omval 1 år                   

Revisorssuppleanter

Matz Ståby,  t                                                                                                 Avgår

Lena Husén,                                                                                                 Nyval 1 år

13. Ordföranden hälsade den nye styrelseledamoten, Bo Tangfelt och nya revisorssuppleanten, Lena Husén, varmt välkomna till styrelsen.

14. Inga styrelseförslag eller motioner har inkommit till styrelsen.

15. Övriga ärenden

 1. Beslöts att hålla konstituerande möte i direkt anslutning till årsmötet
 2. Mötet beslöt att medlemsavgiften kvarstår oförändrad.

16. Mötet avslutades med att ordföranden kallade nya styrelsen till konstituerande sammanträde.

Utdrag ur protokollet för årsmötet 15-04-21 om 2014 års verksamhet

 1.   Ordföranden hälsade styrelsen och övriga medlemmar varmt välkomna.

2      Till ordförande för mötet valdes Ingmar Höglund.

3      Till sekreterare för mötet valdes Viveka Höglund.

4      Till justerare för protokollet jämte mötesordföranden valdes Evy-Ann Forssner

5      Dagordning för mötet fastställdes.

6      Det var mötets mening att årsmötet hade utlysts stadgeenligt.

7      Ordföranden hänvisade till styrelsens verksamhetsberättelse, vilken sänts ut i samband med kallelsen och dessutom      funnits på föreningens hemsida sedan någon tid tillbaka.

8      Ordföranden redogjorde för styrelsens ekonomiska berättelse.

    Sammanfattningsvis kan sägas att föreningens ekonomi är god.

9      Revisorerna Carl-Åke Carlsson och Lars Humble föredrog revisionsberättelsen, vilken tillstyrker ansvarsfrihet för      styrelsen för kalenderåret 2014. Revisionsberättelsen bifogas detta protokoll.

10  Resultat- och balansräkning fastställdes.

11  Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

12  Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning. ¨

Kristina Olofsson föredrog valberedningens förslag.

Nedan redovisas resultatet av årsmötets beslut :

Valberedningens förslag till årsmötet antogs, för aktuell information se fliken STYRELSE

 13  Inga styrelseförslag eller motioner har inkommit till styrelsen

14 Övriga ärenden

  • Beslöts att hålla konstituerande möte i direkt anslutning till årsmötet.
  • Mötet beslöt att medlemsavgiften kvarstår oförändrad.
  • Ordföranden informerade om att kostnaden för Visit Glada Hudiks service vid biljettförsäljning kommer att medföra en höjning av våra biljettpriser. Beslöts att informera därom i nästa medlemsbrev (augusti 2015). Björn påpekade att våra priser ligger väsentligt under Gävles för samma konsert – ett gott argument inför prishöjningen.

15 Ingmar tackade Evy-Ann Forssner med stor värme för allt det arbete hon gjort för föreningen och för den klassiska musiken i Hudiksvall under alla år som styrelseledamot i Norra Hälsinglands Konsertförening. Evy-Anns bidrag till glädjen och sammanhållningen i styrelsen har varit ovärderliga liksom hennes insatser som ständig ”affischeringsgeneral”.

16 Därefter hälsade ordföranden de nya styrelseledamöterna Lena Broberg, Rune Broberg samt Ulf Sundblad hjärtligt välkomna in i styrelsen. Nya styrelsesuppleanten Masako Karlsson var icke närvarande.

2013

Utdrag ur protokoll från årsmöte 2014-04-10 om 2013 års verksamhet 

Ingmar hälsade styrelsen och övriga medlemmar varmt välkomna till årsmötet och vände sig särskilt till Carl-Åke Carlsson och Lars Humble vilka fr o m detta årsmöte övertar uppgiften som föreningens revisorer. Eftersom Carl-Åke spelar fiol och Lars flöjt ser vi fram emot att revisionen även fortsättningsvis kommer att gå efter noter!

1.Till ordförande för mötet valdes Ingmar Höglund.

 2.Till sekreterare för mötet valdes Viveka Höglund.

 3.Till justerare för protokollet jämte mötesordföranden valdes Evy-Ann Forssner

 4.Dagordning för mötet fastställdes.

 5.Det var mötets mening att årsmötet hade utlysts stadgeenligt.

6.Ordföranden hänvisade till styrelsens verksamhetsberättelse, vilken sändes ut i samband med kallelsen. Verksamhetsberättelsen har dessutom funnits på föreningens hemsida sedan någon tid tillbaka..

7.Margaretha Sabee redogjorde för styrelsens ekonomiska beräFöreningens ekonomi är f.n. stabil.

8.Revisor Bertil Bodén föredrog revisionsberättelsen, vilken tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen för kalenderåret 2012. Revisor uttryckte sin uppskattning över att räkenskaperna utförts i mycket god ordning ochRevisionsberättelsen bifogas detta protokoll.

9.Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året..

10. Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning.

      Kristina Olofsson föredrog valberedningens förslag

11. Mötet beslöt att medlemsavgiften 100 kr/person och år kvarstår oförändrad.

12, Inga styrelseförslag eller motioner har inkommit till styrelsen.

13. Övriga ärenden

      Mötet godtog de språkliga förändringar som gjorts i stadgarna

      Ordföranden tackade Bertil Bodén och Rune Andersson för allt värdefullt arbete de nedlagt  under åren i sin egenskap av revisor för Norra Hälsinglands Konsertförening och överlämnade som ett minne ett varsit par ”Festivalvantar” .

 Därefter avslutades mötet och samtliga deltagare inbjöds till en mycket uppskattad minikonsert som ledamoten Lars Karlsson ledde tillsammans med fyra kulturskoleelever.

 Efter konserten avtackade ordföranden eleverna med varsin biobiljett, varpå alla tågade in till kaffet och tårtan.