Årsmöten

Nästa årsmöte äger rum i april april 2022

 

Stadgar

Stadgar för NORRA HÄLSINGLANDS KONSERTFÖRENING

 Paragraf 1 - Föreningens namn och ändamål

NORRA HÄLSINGLANDS KONSERTFÖRENING i Hudiksvall är en ideell förening med syfte att främja musiklivet i Norra Hälsingland. Föreningens verksamhet skall vara att ordna konserter med såväl instrumental, som vokal musik företrädesvis i kammarmusikalisk eller symfonisk form, men i mån av intresse kan föreningen även ta upp andra musikformer.

Föreningen samarbetar med andra organisationer såsom Hudiksvalls kommuns Kulturavdelning, Musik Gävleborg, Gävle Symfoniorkester, etc. för att:

    arrangera konserter av hög kvalitet för i första hand innevånarna i norra Hälsingland.

    sprida information om och väcka intresse för musikevenemangen i norra Hälsingland.

Paragraf 2 - Medlemsskap

Var och en som är intresserad av föreningens verksamhet kan bli medlem. Medlemsavgiftens storlek bestäms av föreningens årsmöte. Medlemsskapet gäller för ett år med start 1 augusti pga Musik Gävleborgs säsongsindelning.

Paragraf 3 – Styrelse och revisorer

Styrelsen skall bestå av ordförande jämte lägst fem ledamöter och högst fyra suppleanter, samtliga valda av årsmötet. Ordförande väljs på ett år och övriga ledamöter på två år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och andra funktionärer som behövs.

Föreningen skall ha två revisorer och en revisorssuppleant. Dessa väljs av årsmötet på ett år.

Styrelsen kan besluta att inom sig organisera arbetet i sektioner för olika musikinriktningar. Styrelsen sammankallas av ordföranden eller på begäran av minst två ledamöter.

Styrelsen är beslutsför när minst hälften plus ytterligare en av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Paragraf 4 – Räkenskaper och verksamhetsberättelse

Föreningens räkenskaper förs per kalenderår och granskas av de valda revisorerna.

Styrelsen upprättar årligen verksamhetsberättelse och bokslut, som skall överlämnas till revisorn minst en månad före årsmötet.

Föreningens firma tecknas förutom av ordföranden av kassören var för sig.

Paragraf 5 - Årsmöte

Årsmöte hålls före april månads utgång på tid och plats som bestäms av styrelsen. Medlemmarna kallas minst två veckor före årsmötet genom annons i ortspressen, information på föreningens hemsida och email. Dagordning för årsmötet finns på föreningens hemsida minst två veckor före mötet. Medlem kan inlämna motioner till årsmötet. Motion skall vara, styrelsen tillhanda före mars månads utgång.

Extra föreningsmöte kan inkallas på begäran av styrelse, revisor eller då minst tio medlemmar begär detta. Kallelse skall då ske på samma sätt som vid årsmöte.

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Val av mötesordförande

2. Val av justeringsperson att jämte ordf. justera mötesprotokollet

3. Fastställande av dagordning

4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

6. Styrelsens ekonomiska berättelse

7. Revisionsberättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Val av föreningsordförande

10.Val av övriga ledamöter

11.Val av suppleanter

12.Val av två revisorer och revisorssuppleant

13.Val av valberedning

14. Beslut om medlemsavgift

15. Eventuella styrelseförslag och

16. Övriga ärenden

Varje närvarande medlem har rösträtt. Avgående styrelseledamöter och suppleanter har inte rösträtt vid beslut om ansvarsfrihet. Omröstning sker öppet utom vid val då någon begärt detta. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid val då lottning företas.

Paragraf 6 - Stadgeändring

Stadgeändring kan bara beslutas av årsmötet. För beslut krävs 2/3 av de röster som avges på årsmötet eller genom enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten.

Förslag till stadgeändring skall vara styrelsen till handa före utgången av mars månad.

Paragraf 7 – Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning sker på samma sätt som vid stadgeändring. Vid upplösning skall föreningens tillgångar efter samråd med kommunens Kulturavdelning överlämnas till annan samman­slutning med likartat syfte eller i annat fall fonderas under Kulturavdelningens överinseende.

Ovanstående stadgar antagna av årsmötet 2013-04-10